Les koinobori Madame Mo dans la boutique Kantti, Finlande

decoration poisson

Koinobori, carpes volantes japonaises Madame Mo